teleporady

18.05.2017

Raport nr 12/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna.

Wytoczenie powództwa przez Emitenta

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR), Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informację o wystąpieniu przez Emitenta z powództwem o ustalenie nieistnienia wierzytelności przeciwko Powiatowi Lubińskiemu (Informacja Poufna).

W dniu 18 maja 2017 roku Emitent złożył do Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Powiatowi Lubińskiemu o ustalenie, że Powiatowi Lubińskiemu nie przysługuje w stosunku do Emitenta wierzytelność o zapłatę kar umownych w kwocie 10.501.190,00 zł naliczonych na podstawie § 7 ust. 2 lit. c i d w zw. z § 6 ust. 2 umowy sprzedaży udziałów z dnia 11 lutego 2014 roku (akt notarialny z dnia 11 lutego 2014 roku, Rep. A 1156/2014 sporządzonego przez notariusza Radosława Stępniaka z Kancelarii Notarialnej w Lubinie). Złożenie pozwu stanowi konsekwencję udzielenia Emitentowi przez Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy zabezpieczenia ww roszczenia Emitenta (uprawnionego), zgodnie z pkt II postanowienia Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 kwietnia 2017 roku, na mocy którego Emitent został zobowiązany do wytoczenia wyżej wymienionego powództwa.

" "