teleporady

Raport nr 12/2015

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2015 r. od Spółki zależnej - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie są udzielane w szpitalu prowadzonym przez Spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.O umowach zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2015 Emitent informował w raporcie bieżącym 7/2015 z 16.01.2015 r.W wyniku podpisania wyżej wymienionej umowy wartość największej umowy nie uległa zmianie i wynosi 45 620 918 złotych.Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej od Emitenta z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital prowadzony przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 53 637 103,15 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"