teleporady

Raport nr 11/2015

Terminy raportów okresowych

Zgodnie z §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:Raporty okresowe za 2014 rok: - jednostkowy raport roczny Emitenta za 2014 roku: 09 marca 2015 roku, - skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2014 roku: 09 marca 2015 roku. Raporty okresowe za 2015 rok: - skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2015 roku: 12 maja 2015 roku,- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2015 roku: 21 sierpnia 2015 roku,- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2015 roku: 10 listopada 2015 roku. Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 rok i II kwartał 2015 roku.Zgodnie z zapisami § 87 ust. 1 i 4 oraz § 89 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, iż będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki oraz skonsolidowane raporty półroczne zawierające skrócone półroczne sprawozdania finansowe.

"