teleporady

04.02.2016

Raport nr 10/2016

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 lutego 2016 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach opieka paliatywna i hospicyjna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach, udzielane są przez spółkę zależną Emitenta - Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach.O umowach zawartych przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2015 Emitent informował w raportach 9/2015 z 20.01.2015, 52/2015 z 1.07.2015, 57/2015 z 28.07.2015, 59/2015 z 10.08.2015, 61/2015 z 25.08.2015, 72/2015 z 29.10.2015, 77/2015 z 9.11.2015, 81/2015 z 26.11.2015, 86/2015 z 03.12.2015 oraz 94/2015 z 18.12.2015.W wyniku podpisania ww. aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wartość największej umowy nie uległa zmianie i wynosi 9 509 707,00 zł. W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 17 612 286 zł (wzrost o 20 133,60 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "