10.01.2023

Raport nr 1/2023

Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2023 roku

 

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

·       Raporty roczne:

o   Jednostkowy raport roczny za 2022 rok: 31.03.2023 r.

o   Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok: 31.03.2023 r.

·       Raport półroczny:

o   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 29.09.2023 r.

·       Raporty kwartalne:

o   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 30.05.2023 r.

o   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 30.11.2023 r.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §62 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku oraz IV kwartał 2023 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).