teleporady

21.02.2022

Raport nr 1/2022/KOR

Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2022 roku - korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) w dniu 13 stycznia 2022 roku informował raportem nr 1/2022 o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 roku. W raporcie tym zaistniał błąd co do terminu publikacji raportu skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku. W raporcie wskazano datę 31.05.2022r., podczas gdy prawidłowa data to: 30.05.2022 r.

 

 

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022, z uwzględnienie w/w korektu:

 

Raporty roczne:

·       Jednostkowy raport roczny na 2021 rok:  31.03.2022 r.

·       Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok: 31.03.2022 r.

 

Raport półroczny:

·       Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku: 29.09.2022r.

 

Raporty kwartalne:

·       Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku: 30.05.2022 r.

·       Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku: 29.11.2022 r.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §62 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku oraz IV kwartał 2022 roku.

 

 

Podstawa prawna szczegółowa:

 

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

" "