04.01.2021

Raport nr 1/2021

Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2021 roku

Podstawa prawna ogólna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

·       Raporty roczne:

o   Jednostkowy raport roczny na 2020 rok:  01.04.2021 r.

o   Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok: 01.04.2021 r.

·       Raport półroczny:

o   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku: 30.09.2021 r.

·       Raporty kwartalne:

o   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku: 27.05.2021 r.

o   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku: 29.11.2021 r.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §62 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku oraz IV kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).