31.01.2017

Raport nr 03/2017

Terminy raportów okresowych

Zgodnie z §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raporty okresowe za 2016 rok:

Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2016 rok: 10 marca 2017 roku.
Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2016 rok: 10 marca 2017 roku.

Raporty okresowe za 2017 rok:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2017 roku: 12 maja 2017 roku,
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2017 roku: 18 sierpnia 2017 roku,
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2017 roku: 09 listopada 2017 roku.

 

Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 rok i II kwartał 2017 roku.

Zgodnie z zapisami § 87 ust. 1 i 4 oraz § 89 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, iż będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki oraz skonsolidowane raporty półroczne zawierające skrócone półroczne sprawozdania finansowe.