18.10.2013

Raport bieżący nr 99 / 2013

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 18.10.2013 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU _"TFI PZU SA", "Fundusze TFI PZU"_ z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, dotyczące ujawniania stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy;
2. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny;
3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji
_"Fundusze TFI PZU"_, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało, że w wyniku rozliczenia w dniu 14 października 2013 r. transakcji zbycia 925 787 akcji EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka"_, stanowiących 11,12% kapitału zakładowego i uprawniających do 9,42% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki, udział ww. Funduszu TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 5% i wynosi 0%.

Jednocześnie, TFI PZU SA działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 _"FIZAN BIS2"_, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a_ Ustawy, zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 14 października 2013 r. transakcji pakietowej nabycia 925 787 akcji Emitenta, udział FIZAN BIS2 przekroczył 25% ogólnej liczby głosów Spółki i wynosi:

Liczba posiadanych akcji Emitenta: 2 487 268
Procentowy udział w kapitale zakładowym: 29,87 %
Liczba głosów z akcji Emitenta: 2 487 268
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 25,31 %

Przed dokonaniem transakcji nabycia akcji Emitenta udział FIZAN BIS2 wynosił:

Liczba posiadanych akcji Emitenta: 1 561 481
Procentowy udział w kapitale zakładowym: 18,75 %
Liczba głosów z akcji Emitenta: 1 561 481
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 15,89 %TFI PZU poinformował, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego przez FIZAN BIS2 w Spółkę.Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych