19.09.2011

Raport bieżący nr 99 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 września 2011 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej rozszerzają profil działalności Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl., który należy do EMC Instytut Medyczny S.A.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku 2011 Emitent informował w raportach bieżących nr 15/2011 z 24.01.2011 r., 62/2011 z 05.05.2011 r.,67/2011 z 25.05.2011 r., 74/2011 z 01.07.2011 r. oraz 85/2011 z 18.07.2011 r.

W wyniku podpisania ww. umowy uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i wynosi obecnie 12 994 698,60 zł _wzrost o 425 600,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.