14.09.2011

Raport bieżący nr 98 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 sierpnia 2011 r. aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie, prowadzony przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. – EMC Piaseczno sp. z o.o. w Piasecznie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011 Emitent informował w raportach bieżących nr 35/2011 z 04.03.2011 r.; 57/2011 z 1.04.2011 r., 69/2011 z 7.06.2011 r., 70/2011 z 9.06.2011 r., 72/2011 z 22.06.2011 r. oraz 96/2011 z 29.08.2011 r.

W wyniku zawarcia ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 18 137 694,45 zł _zmniejszenie o 402 520,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału z tytułu świadczeń udzielanych przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku uległo zmianie i wynosi obecnie 20 259 222,45 zł _zmniejszenie o 402 520,00 zł_

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.