15.09.2011

Raport bieżący nr 98 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie - uzupełnienie

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 98/2011 z dnia 14 września 2011 roku dotyczącego zmiany znaczącej umowy w Szpitalu św. Anny w Piasecznie. W związku ze specyfiką branży i rynku na którym działa Emitent, informacja podana w raporcie bez odpowiedniego komentarza może prowadzić do niewłaściwych wniosków.

Korekta polega na zamieszczeniu dodatkowych informacji, o których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawą niniejszego raportu były trzy aneksy do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w Szpitalu św. Anny w Piasecznie.

Pierwszy aneks dotyczył zamknięcia rozliczeń usług wykonanych w I półroczu. Podpisana z NFZ umowa zakładała udzielanie świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia od początku roku. Po zakończeniu inwestycji Szpital rozpoczął pełną działalność od 18 lutego 2011 r. W ciągu 4 miesięcy funkcjonowania udzielono świadczeń ponad bieżącą wartość kontraktu _tzw. nadwykonań_ o 550 tys. zł. Świadczenia te zostały ujęte w rozliczeniu półrocza.

Pozostałe dwa aneksy dotyczyły zwiększenia zobowiązania NFZ w II półroczu 2011 roku. Było to efektem aplikowania szpitala o dodatkowe środki, związanego z dużym zapotrzebowaniem pacjentów na zwiększenie dostępności świadczeń i dotyczyło Izby Przyjęć.