02.10.2013

Raport bieżący nr 96 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 października 2013 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w rodzajach: leczenie szpitalne oraz opieka paliatywna i hospicyjna.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w bieżącym roku _2013_ Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2013 z 25.01.2013 r., 14/2013 z 31.01.2013 r., 20/2013 z 13.02.2013 r., 35/2013 z 19.04.2013 r., 60/2013 z 24.06.2013 r., 88/2013 z 28.08.2013 r., 89/2013 z 10.09.2013 r. oraz 93/2013 z 23.09.2013 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 5 898 464,95 zł _zwiększenie o 20 280,00 zł_.
Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 13 322 378,61 zł _zwiększenie o 46 080,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.