10.09.2012

Raport bieżący nr 96 / 2012

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 10.09.2012 r. otrzymał z Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _Altus_ zawiadomienie, dotyczące przekroczenia 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

W przekazanym zawiadomieniu Altus zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował że w wyniku transakcji nabycia na rynku regulowanym akcji Emitenta z dnia 31 sierpnia 2012, rozliczonych dnia 5 września 2012, udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI SA w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej progu 5%.

Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 424.204. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 4,32%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 5,09%. Liczba aktualnie posiadanych akcji i głosów z akcji wynosi 601.302. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi obecnie 6,12%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 7,22%.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.