10.09.2012

Raport bieżący nr 95 / 2012

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 10.09.2012 r. otrzymał z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. _TFI PZU_ zawiadomienie, dotyczące spadku zaangażowania poniżej progu 5% udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

TFI PZU w zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało że w wyniku rozliczenia w dniu 5 września 2012 r. transakcji sprzedaży 110.292 akcji Emitenta – udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 5%.

Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 547.421. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 6,57%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 5,57%. Po zmianie liczba posiadanych akcji i głosów z akcji wynosi 437.129. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi obecnie 5,25%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 4,45%.

W związku z zawartą umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, podmiot ten – jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

Informacje o poprzednich stanach zaangażowania Grupy PZU w akcje Spółki były przekazywane w raportach bieżących nr 24/2005 z 08.08.2005, 83/2007 z 11.12.2007, 60/2009 z 28.07.2009, 65/2009 z 14.08.2009, 67/2009 z 18.08.2009, nr 84/2012 z dnia 29.08.2012 oraz 85/2012 z 30.08.2012 r.