02.10.2013

Raport bieżący nr 94 / 2013

Zawarcie ramowej umowy pożyczki

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o otrzymaniu w dniu 2 października 2013 roku ramowej umowy pożyczki _zwanej dalej "Umową"_ pomiędzy Emitentem a CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie _zwanym dalej "Pożyczkodawcą"_.

Intencją stron Umowy jest umożliwienie Pożyczkobiorcy uzyskanie elastycznego instrumentu finansowania dłużnego i w tym celu postanowiły zawrzeć ramową umowę pożyczki, która reguluje prawa i obowiązki Stron w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie zaciągnięta pożyczka.

Ramowa umowa pożyczki umożliwia Pożyczkobiorcy zaciągnięcie pożyczki pieniężnej w Pożyczkodawcy w kwocie nie wyższej niż 17.000.000 PLN _siedemnaście milionów złotych_.

Pożyczkodawca wyraził zgodę, aby całość wierzytelności z tytułu pożyczek zaciągniętych na podstawie Umowy była podporządkowana wobec wierzytelności wynikających z:
 kredytu udzielonego przez Bank DNB Nord SA _raport bieżący z dnia 3.08.2011 nr 90/2011_,
 kredytów udzielonych przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA _raporty bieżące z dnia 31.10.2012 nr 106/2012 i 107/2012 oraz z dnia 19.04.2013 nr 36/2013_.

Ze względu na powiązania Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie rynkowym, tj. na warunkach, na jakich bank komercyjny udziela kredytu w rachunku bieżącym. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki w stosunku miesięcznym w wysokości sumy stawki WIBOR-1M odpowiedniej dla terminów 1-miesięcznych z przedostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie pożyczki i stałej w trakcie trwania umowy marży w wysokości 3 punktów bazowych.
Zwrot pożyczek udzielonych na podstawie Umowy wraz z odsetkami powinien nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.