06.09.2012

Raport bieżący nr 92 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6 września 2012 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ zawartej przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o., dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 14/2012 z 27.01.2012 r., 31/2012 z 07.03.2012 r. oraz 64/2012 z 21.06.2012 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki zależnej od Emitenta "Lubmed" sp. z o.o. z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i wynosi obecnie 7 795 575,59 zł _zwiększenie o 225 168,40 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.