teleporady

30.10.2014

Raport bieżący nr 91 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 października 2014 r. aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w roku bieżącym _2014_ Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2014 z 24.01.2014 oraz 22/2014 z 02.05.2014.

W wyniku podpisania wymienionych wyżej aneksów, zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 10 273 130,40 zł _spadek o 74 224,80 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 13 673 571,10 zł _spadek o 54 180,60 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "