28.08.2013

Raport bieżący nr 88 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 sierpnia 2013 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczącym udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w rodzaju leczenie szpitalne.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w bieżącym roku _2013_ Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2013 z 25.01.2013 r., 14/2013 z 31.01.2013 r., 20/2013 z 13.02.2013 r., 35/2013 z 19.04.2013 r. oraz 60/2013 z 24.06.2013 r.

W wyniku podpisania wyżej wymienionego aneksu, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 13 114 092,73 zł _zwiększenie o 111 852,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.