28.08.2013

Raport bieżący nr 87 / 2013

Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. od spółki zależnej "Zdrowie" w Kwidzynie, aneksu z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_, dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie.

O prowadzeniu szpitala w Kwidzynie przez EMC Instytut Medyczny SA, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 31.05.2013 roku, kiedy to została zawarta umowa przedwstępna zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

O umowach i aneksach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez szpital prowadzony przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie w bieżącym roku _2013_ Emitent informował w raportach bieżących nr 67/2013 z 3.07.2013 r. i 80/2013 z 13.08.2013 r.

W związku z wyżej wymienionymi aneksem, wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 22 046 958,16 zł _zwiększenie o 76 284,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 28 680 070,82 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.