teleporady

Raport bieżący nr 86 / 2011

Mechanizm ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA podaje do publicznej wiadomości zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G emitowanych na podstawie uchwały z dnia 30 marca 2011 roku w ramach prawa poboru.
Cena Emisyjna dla Akcji Serii G w wykonaniu prawa poboru _dla Zapisów Podstawowych_, dla Zapisów Dodatkowych oraz dla zapisów na Akcje Serii G nie objętych w ramach prawa poboru będzie jednakowa.

Maksymalna _w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie_ cena Akcji Oferowanych została ustalona na 14,00 zł.

Minimalna cena emisyjna ustalona będzie w oparciu o cenę rynkową będącą średnią arytmetyczną kursu zamknięcia akcji Spółki z 25 sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Ostatnia z sesji, o których mowa powyżej odbędzie się 4 dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia zapisów na Akcje Serii G. Tak ustalona cena rynkowa zostanie pomniejszona o co najmniej 5% dyskonto.

Cena Emisyjna zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii G _zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej_ poprzez przekazanie do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostanie udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

"