teleporady

30.08.2012

Raport bieżący nr 85 / 2012

Otrzymanie informacji o stanie zaangażowania Grupy PZU w akcje spółki EMC Instytut Medyczny SA

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 30.08.2012 r. otrzymał z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Asset Management SA _PZU-AM_ informację, dotyczącą łącznego zaangażowania w akcje spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Łączne zaangażowanie Klientów PZU-AM w akcje spółki EMC Instytut Medyczny SA znajdujących się w zarządzanych przez PZU-AM portfelach wynosiło na dzień 23 sierpnia 2012 r. 1.013.323 akcje, co stanowiło 12,17% kapitału zakładowego EMC-SA i uprawniało do 10,31% głosów w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

W ramach ww. ilości znajdują się akcje Klientów PZU SA i PZU Życie, które były przedmiotem wykonanego przez PZU SA w dniu 28 sierpnia br. obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informacje o poprzednich stanach zaangażowania Grupy PZU w akcje Spółki informowała w raportach bieżących nr 24/2005 z 08.08.2005, 83/2007 z 11.12.2007, 60/2009 z 28.07.2009, 65/2009 z 14.08.2009, 67/2009 z 18.08.2009 oraz nr 84/2012 z dnia 29.08.2012 r.

" "