teleporady

21.08.2012

Raport bieżący nr 81 / 2012

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii G oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G – uchwały GPW

Zgodnie z § 34 ust. 2, 3, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, iż w dniu 21.08.2012 r. powziął informację o przyjęciu w dniu 21.08.2012 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych:
• Uchwały nr 812/2012 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW 1.189.602 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki EMC Instytut Medyczny SA na dzień 22 sierpnia 2012 r., o wartości nominalnej 4 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem "PLEMCIM00108"
• oraz Uchwały nr 813/2012 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.189.602 zwykłych na okaziciela serii G spółki EMC Instytut Medyczny SA, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 23 sierpnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLEMCIM00017".

Obydwie Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

" "