teleporady

13.08.2012

Raport bieżący nr 79 / 2012

Emisja obligacji zwykłych na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, o przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2012 roku niepublicznej emisji obligacji zwykłych na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA _Emitent_, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

1_ Cel emisji obligacji – refinansowanie zobowiązań oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

2_ Rodzaj obligacji – Zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

3_ Wielkość emisji – 7.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela.

4_ Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna i cena emisyjna wynosi 1.000 PLN za każdą obligację, łączna wartość nominalna wynosi 7.000.000 PLN.

5_ Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji
Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 3,5 p.p. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu odsetkowego. Płatność odsetek zostanie spełniona wobec tych podmiotów, które figurować będą jako obligatariusze w ewidencji prowadzonej przez Spółdzielczą Grupę Bankową Bank SA _SGB_ w dniu ustalenia praw dla danego okresu odsetkowego.
Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 13.08.2017 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu Emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy.
Emitent dopuszcza przedterminowy wykup obligacji. Wykup obligacji nastąpi wobec tych podmiotów, które figurować będą jako obligatariusze w ewidencji prowadzonej przez SGB na koniec ostatniego dnia roboczego przypadającego przed dniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

6_ Wysokość i formy zabezpieczenia
Wierzytelności wynikające z obligacji są zabezpieczone. Zabezpieczeniem jest hipoteka kaucyjna w kwocie 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w miejscowości Świebodzice o powierzchni 16.372 mkw, której właścicielem jest spółka zależna Emitenta – "Mikulicz" sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach.7_ Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji _tj. na dzień 31 marca 2012 r._ wynosi 62.421 tys. PLN.
Do czasu całkowitego wykupu Obligacji wartość zobowiązań wg szacunków Emitenta nie powinna przekroczyć 63.000 tys. PLN.

8_ Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

9_ Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – Nie jest przewidziane przeliczenie wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

10_ Wycena nieruchomości
Nieruchomość położona w miejscowości Świebodzice na podstawie operatu szacunkowego z dnia 15.05.2012 r. została wyceniona na kwotę 17.081.000 PLN.

" "