12.08.2014

Raport bieżący nr 78 / 2014

Powołanie osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ i pkt 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 sierpnia 2014 roku do składu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano z dniem 1 września 2014 r. p. Piotra Gerbera, pełniącego obecnie funkcję Prezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Gerber nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Planowane przejście do Rady Nadzorczej obecnego Prezesa Zarządu, Pana Piotra Gerbera, umożliwi Mu skoncentrowanie się na rozwoju Grupy i jeszcze intensywniejszym tempie pozyskiwania nowych placówek. O planowanych zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.W załączeniu do raportu – notka biograficzna Pana Piotra Gerbera.

CV_short_Piotr_Gerber.pdf