teleporady

09.08.2012

Raport bieżący nr 77 / 2012

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 09.08.2012 r. otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. _PPIM_ zawiadomienie wystosowane w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dotyczące spadku zaangażowania poniżej progu 5% udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.
Pioneer Pekao Investment Management S.A. _PPIM_ w zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował o spadku zaangażowania funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty do poziomu 4,90% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.
Liczba akcji i głosów posiadanych przez ww. fundusz przed zmianą udziału wynosiła 481.717. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 6,75%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 5,58%.
Liczba akcji i głosów posiadanych obecnie nie uległa zmianie i wynosi 481.717. Natomiast procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 5,78%, udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 4,90%.
Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest jednym z funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., natomiast Pioneer Pekao Investment Management S.A. _PPIM_ zarządza m.in. portfelami ww. funduszy inwestycyjnych.

Spółka pragnie poinformować, że zmiana wartości procentowych jest wynikiem podwyższenia kapitału w Spółce poprzez emisję akcji serii G o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2012 z dnia 3.08.2012 r.

" "