31.07.2014

Raport bieżący nr 74 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 lipca 2014 r. aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_ Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2014 z 10.01.2014, 27/2014 z 13.02.2014 oraz 69/2014 z 10.06.2014.

W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 8 907 944,00 zł _wzrost o 96 980,00 zł_.
Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych w oparciu o umowy podpisane przez Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 11 091 858,01 zł _wzrost o 96 980,00 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.