30.07.2014

Raport bieżący nr 73 / 2014

Powołanie osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o powołaniu z dniem 1 września 2014 Pani Agnieszki Szpary na członka Zarządu Spółki oraz powierzenia jej funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza dokonała powołania nowego członka Zarządu Spółki na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2014 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Szpara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA.
Pani Agnieszka Szpara nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej.
Pani Agnieszka Szpara nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

O planowanym kandydacie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 68/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.

W załączeniu do raportu zamieszczamy notkę biograficzną wraz z opisem przebiegu dotychczasowej kariery nowego członka Zarządu, Pani Agnieszki Szpary.


CV__Agnieszka-Szpara.pdf