teleporady

29.07.2013

Raport bieżący nr 73 / 2013

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5%

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. otrzymał od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA _"Investors", "Towarzystwo"_ zawiadomienie dotyczące zmniejszenia zaangażowania poniżej progu 5% udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

W zawiadomieniu przekazanym w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ppkt a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Investors poinformował, że w wyniku zbycia w dniu 23 lipca 2013 roku 726.230 akcji Spółki _"Zdarzenie"_ zmianie uległ stan posiadania akcji Spółki, a tym samym stan liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w następujący sposób:

Fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte, reprezentowane i zarządzane przez Investors, tj. Investors Top 25 Małych Spółek FIO, Investors Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO, Investors Akcji FIO oraz Investors CEE FIZ _"Fundusze"_ na dzień przez wystąpieniem Zdarzenia, tj. na dzień 22 lipca 2013 r., posiadały łącznie 726.230 akcji, które stanowiły 8,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,39% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku nastąpienia Zdarzenia, w dniu 23 lipca 2013 r., Fundusze przestały posiadać łącznie 726.230 akcji, które stanowiły 8,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,39% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
• Investors Top 25 Małych Spółek FIO – posiadał 397.415 akcji Spółki, które stanowiły 4,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 4,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 397.415 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia nie posiada akcji Spółki,
• Investors Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO – posiadał 205.879 akcji Spółki, które stanowiły 2,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 2,09% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 205.879 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia nie posiada akcji Spółki,
• Investors Akcji FIO – posiadał 50.000 akcji Spółki, które stanowiły 0,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 0,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 50.000 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia nie posiada akcji Spółki,
• Investors CEE FIZ – posiadał 72.936 akcji Spółki, które stanowiły 0,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 0,74% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 72.936 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia nie posiada akcji Spółki.

Podsumowując, w wyniku Zdarzenia, Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu nie istnieją podmioty zależne od Funduszu lub Investors TFI, które posiadałyby akcje Spółki, ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c_ Ustawy.

" "