30.06.2011

Raport bieżący nr 73 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 maja 2011 r. zawartego przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011 Emitent informował w raportach bieżących nr: 18/2011 z 25.01.2011 r., 24/2011 z 02.02.2011 r., 43/2011 z 16.03.2011 r. i 61/2011 z 05.05.2011 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu, zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wobec spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach, które wynosi obecnie 12 655 567,19 zł _zwiększenie o 42 693,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.