23.05.2024

Raport bieżący nr 7/2024

Informacja o realizacji założenia obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 - weryfikacja spełnienia uprawnień

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A _dalej zwana "Spółką"_, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki, realizując założenia obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/3/2022 z dnia 2 marca 2022 r., o którym Spółka informowała raportem nr 6/2022, dokonała weryfikacji spełnienia przez osoby Uprawnione _zgodnie z definicją Programu Motywacyjnego_ kryteriów przyznania im uprawnień do objęcia akcji spółki _nowej serii_, przyjmując jednocześnie listę imienną osób uprawnionych oraz ustalając indywidualną pulę przyznanych uprawnień _akcji_ możliwych do objęcia w ramach programu motywacyjnego za drugi rok jego obowiązywania tj. rok 2023 r., których to suma uprawnień została określona w wysokości 676 207 akcji.

 

W dalszych krokach Rada Nadzorcza wystosuje, do osób którym przyznano uprawnienia ofertę objęcia akcji, od której przyjęcia uzależnione są kolejne czynności zmierzające do emisji akcji, w celu realizacji założeń Programu Motywacyjnego o których Spółka będzie informować w kolejnych raportach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.