teleporady

Raport bieżący nr 69 / 2013

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje poprawną treść zawiadomienia wniosku otrzymanego od Akcjonariusza. W pierwotnie opublikowanym raporcie bieżącym nr 69/2013 z dnia 17 lipca 2013r., w wyniku pomyłki pisarskiej w proponowanym przez Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały pominięte dwa punkty, tj:
8_ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,.
9_ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym zmieniona została również numeracja uchwał.

Poprawna treść raportu została zamieszczona poniżej:

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ informuje, że w dniu 16 lipca 2013 roku otrzymał od Soporto Invert B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na godzinę 15:00 na dzień 20 sierpnia 2013 r..

Soporto Invert B.V., poprzez pełnomocnika działającego na podstawie należycie udzielonego pełnomocnictwa _kopia pełnomocnictwa załączona do wniosku_, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie publicznej"_ oraz § 11 ust. 1 Statutu EMC Instytut Medyczny S.A _"EMC" lub "Spółka"_, zwróciła się do Zarządu Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki we Wrocławiu na godzinę 15:00 na dzień 20 sierpnia 2013r. z następującym porządkiem obrad:

1_ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5_ Przyjęcie porządku obrad.
6_ Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom EMC Instytut Medyczny S.A. formy dokumentu _zniesienia dematerializacji akcji_ oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7_ Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez EMC Instytut Medyczny S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
8_ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,.
9_ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka Soporto Invest B.V. poinformowała, że na dzień składania niniejszego żądania jest akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio 1.215.779 _jeden milion dwieście piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć_ akcji Spółki uprawniających do 2.013.522 _dwóch milionów trzynastu tysięcy pięciuset dwudziestu dwóch_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,60% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 20,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenie Spółki. W związku z tym Soporto Invest B.V. jest upoważniona do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie w dniu 28 maja 2013 r. Soporto Invest B.V., wraz ze swoim podmiotem dominującym CareUp B.V., ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji EMC przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki, co w świetle postanowień art. 91 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej uprawnia Soporto Invest B.V. do żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki.

W załączeniu zostały przekazane projekty proponowanych uchwał.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

"