teleporady

Raport bieżący nr 68 / 2013

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 12 lipca 2013 roku Spółka podpisała umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, Ernst&Young Audit sp. z o.o.

Jak informowała Spółka w raporcie 57/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku Emitent będzie zawierał ze spółką Ernst&Young Audit sp. z o.o. odrębne umowy na badanie lub przegląd za kolejne okresy.

Spółka Ernst&Young Audit sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 130. Spółka posiada oddział we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 18/20.

Wybór spółki Ernst&Young Audit sp. z o.o. w 2012 roku rekomendowany był przez Zarząd EMC Instytut Medyczny SA, był także zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu. Przy wyborze biegłych Zarząd kierował się korzystną ceną oferty, miejscem na liście rozpoznawalnych biegłych, a także doświadczeniem z dwóch ostatnich lat, kiedy to Grupa zaczęła współpracę z Ernst&Young Audit sp. z o.o. Spółka zdecydowała się kontynuować współpracę i zawarła umowę na:
_a_ przeprowadzenia przeglądu Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku;
_b_ przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
_c_ przeprowadzenia badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. _"Grupa"_, dla której jednostką dominującą jest spółka EMC Instytut Medyczny S.A. za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

"