teleporady

Raport bieżący nr 66 / 2013

Zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"EMC"_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku otrzymał od Pana Piotra Gerbera - Prezesa Zarządu EMC, zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _"Ustawa o obrocie"_ o zbyciu i nabyciu akcji EMC.

Według złożonego zawiadomienia Pan Piotr Gerber poinformował o dokonaniu w dniu 28 czerwca 2013 r. w Warszawie, transakcji zbycia i nabycia akcji EMC, przez osoby blisko związane z Panem Piotrem Gerberem w rozumieniu art. 160 Ustawy o obrocie, tj.:
1. Netskill Management Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr _"Netskill"_ zbyła, a
2. MLV 43 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"MLV 43"_ nabyła

1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_ _"Akcje"_.
DATA TRANSAKCJI RODZAJ TRANSAKCJI WOLUMEN CENA

28 CZERWCA 2013 R.

SPRZEDAŻ ORAZ KUPNO
1.982.828
37.277.166,40 zł

Zbycie i nabycie wyżej wymienionych Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym w związku z zawarciem w dniu 27 czerwca 2013 r. w Warszawie umowy sprzedaży akcji EMC pomiędzy Netskill jako sprzedającym, a MLV 43 jako kupującym. Własność Akcji EMC została przeniesiona w dniu 28 czerwca 2013 roku w wyniku zapisu ww. Akcji na rachunek prowadzony na rzecz MLV 43 przez dom maklerski.

Łączna wartość transakcji wyniosła 37.277.166,40 zł. Cena sprzedaży za jedną Akcję wyniosła 18,80 zł.
MLV 43 jest spółką bezpośrednio kontrolowaną, a Netskill jest spółką pośrednio kontrolowaną przez Panią Matyldę Gerber, córkę Pana Piotra Gerbera - Prezesa Zarządu EMC. Pani Matylda Gerber pełni również funkcję Członka Zarządu MLV 43.
Pan Piotr Gerber, Pani Matylda Gerber, Netskill oraz MLV 43 wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych.

"