teleporady

Raport bieżący nr 63 / 2013

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"EMC"_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od MLV 43 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"MLV 43"_, w oparciu o art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie publicznej"_, iż w dniu 28 czerwca 2013 roku, MLV 43 nabyła bezpośrednio 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_, tj. MLV 43 bezpośrednio przekroczyła próg 20% akcji w kapitale zakładowym EMC oraz 25% ogólnej liczby głosów w EMC.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu, przekroczenie nastąpiło w związku z zawarciem w dniu 27 czerwca 2013 r. przez Netskill Management Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr _"Netskill"_ jako sprzedającego oraz MLV 43 jako kupującego umowy sprzedaży akcji, na podstawie której Netskill sprzedał, a MLV 43 kupił 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_. Własność akcji EMC została przeniesiona w dniu 28 czerwca 2013 roku w wyniku zapisu ww. akcji na rachunek prowadzony na rzecz MLV 43 przez dom maklerski.

Przed ww. nabyciem MLV 43 posiadała pośrednio - za pośrednictwem Netskill - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu, obecnie MLV 43 posiada bezpośrednio 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.

MLV 43 nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów EMC w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Żaden podmiot zależny od MLV 43 nie posiada bezpośrednio i pośrednio żadnych akcji EMC.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z MLV 43 do wykonywania praw głosu z akcji EMC.

"