teleporady

27.04.2011

Raport bieżący nr 60 / 2011

Rejestracja papierów wartościowych Spółki EMC Instytut Medyczny SA w KDPW

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 353/11 z dnia 26 kwietnia 2011 roku postanowił zarejestrować w dniu 4 maja 2011 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:
- 7.137.612 _siedem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwanaście_
jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki EMC Instytut Medyczny SA o wartości nominalnej 4,00 zł _cztery złote_ każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA z dnia 30 marca 2011 roku i nadać im kod PLEMCIM00082, z zastrzeżeniem, iż w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa powyżej, w dniu 4 maja 2011 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki EMC Instytut Medyczny SA, przysługujących akcjonariuszom Spółki.

" "