08.05.2024

Raport bieżący nr 6/2024

Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 r.

Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 roku.

 

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 roku, wraz
z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się" oraz informację o zgłoszonych sprzeciwach.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad zostały poddane pod głosowanie i wszystkie zostały podjęte. Tym samym odstępuje się od wskazania:

 

1.  treści projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 roku wraz z podaniem liczby akcji,
z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się";

2.      treści projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 roku.

 

Podstawa prawna                                                                                            

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8  i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

EMC IM - Uchwały WZA_podjęte