04.06.2014

Raport bieżący nr 59 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 03 czerwca 2014 r. podpisanej przez spółkę zależną EMC Piaseczno sp. z o.o. ugody do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju - leczenie szpitalne, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane były przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie, prowadzony przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. – EMC Piaseczno sp. z o.o. w Piasecznie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 4/2012 z 20.01.2012 r., 22/2012 z 09.02.2012 r., 32/2012 z 07.03.2012 r., 51/2012 z 31.05.2012 r., 60/2012 z 12.06.2012 r., 69/2012 z 23.07.2012 r.; 87/2012 z 03.09.2012 r., 38/2013 z 15.05.2013 r. oraz 98/2013 z 10.10.2013 r.

W wyniku zawarcia ww. ugody zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 22 441 696,00 zł _zwiększenie o 119 889,44 zł_.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału z tytułu świadczeń udzielanych przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i wynosi obecnie 24 632 728,00 zł _zwiększenie o 119 889,44 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.