teleporady

Raport bieżący nr 58 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną EMC Piaseczno sp. z o.o.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Emitentem a spółką zależną od Emitenta - EMC Piaseczno sp. z o.o. umów:
• poddzierżawy nieruchomości na której znajduje się budynek szpitala i przychodni wraz z budynkami technicznymi, stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego, w których funkcjonuje Szpital św. Anny w Piasecznie;
• dzierżawy budynku szpitala, będącego własnością Emitenta, w którym funkcjonuje Szpital św. Anny w Piasecznie;
• dzierżawy sprzętów, urządzeń i narzędzi, będących własnością Emitenta, stanowiących wyposażenie ww. szpitala;
• dzierżawy urządzeń medycznych, którymi dysponuje Emitent na podstawie umowy leasingu, przeznaczonych do prowadzenia usług medycznych w ww. szpitalu.

Zawarcie wyżej wymienionych umów jest związane z inwestycją prowadzoną w Szpitalu św. Anny w Piasecznie od 2008 roku, o której Emitent informował w raportach bieżących nr: 89/2008 z 28.10.2008 r.; 106/2008 z 29.12.2008 r.; 75/2009 z 30.09.2009 r.; 77/2009 z 01.10.2009 r.; 40/2010 z 12.05.2010 r.; 62/2010 z 27.08.2010 r.; 20/2011 z 31.01.2011 r. oraz 50/2011 z 28.03.2011 r.;

Umową o największej wartości jest umowa dzierżawy oznaczona nr 1/03/2011 zawarta w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy EMC Instytut Medyczny SA zwaną Wydzierżawiającym a EMC Piaseczno sp. z o.o. określoną jako Dzierżawca.

Przedmiotem umowy jest dzierżawa na rzecz EMC Piaseczno Sp. z o.o. od Emitenta budynku szpitala będącego własnością Emitenta, posadowionego na działce nr 70, obręb 54 _stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego_ o powierzchni użytkowej 3.076 m2, a przeznaczeniem na prowadzenie szpitalnych usług medycznych oraz poradni specjalistycznych.
Na ww. nieruchomości gruntowej, znajduje się ponadto 3 - kondygnacyjny budynek szpitala i przychodni wraz z budynkami technicznymi będący własnością Powiatu Piaseczyńskiego, na poddzierżawę której zawarto odrębną umowę.

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 1.04.2011 r. do dnia 01.01.2034 r.

Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu z tytułu dzierżawy czynsz miesięczny w kwocie 55,00 zł netto za m2 _tj. 55,00 x 3.076 m2 co równa się kwocie 169 180,00 zł miesięcznie_
Ze względu na powiązania kapitałowe Wydzierżawiającego i Dzierżawcy wysokość stawki czynszowej przyjęto na podstawie analizy rynku przeprowadzonej przez biegłych rzeczoznawców dla wynajmu tego typu powierzchni w rejonie Piaseczna.
Czynsz będzie podlegał zwiększeniu o podatek VAT w wysokości obowiązującej w okresie wystawienia poszczególnych faktur.
Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych począwszy od należności czynszowej za styczeń 2014 roku.
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy, w szczególności kosztów mediów dostarczanych do nieruchomości oraz kosztów wszelkich opłat.

Kwota zobowiązania spółki zależnej wobec Emitenta z tyt. opisywanej umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi 12 485 484,00 złotych.

Emitent może wypowiedzieć umowę dzierżawy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem. opóźnia się z zapłatą czynszu dzierżawnego powyżej 90 dni, korzysta z przedmiotu dzierżawy w sposób pogarszający stan mienia albo istotnie niezgodny z celem i warunkami umowy.

Łączne kwota zobowiązania EMC Piaseczno sp. z o.o. wobec EMC Instytut Medyczny SA wynikająca z realizacji wymienionych wyżej umów w okresie 5 lat ich obowiązywania wynosi 17.945.946,00 złotych.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"