teleporady

Raport bieżący nr 57 / 2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru, jako podmiotu uprawnionego do badania, spółki Ernst&Young Audit sp. z o.o. Spółka Ernst&Young Audit sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 130. Spółka posiada oddział we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 18/20.

Wybór spółki Ernst&Young Audit sp. z o.o. rekomendowany był przez Zarząd EMC Instytut Medyczny SA, jest także zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu. Przy wyborze biegłych Zarząd kierował się korzystną ceną oferty, miejscem na liście rozpoznawalnych biegłych, a także doświadczeniem z ubiegłego roku, kiedy to Grupa zaczęła współpracę z Ernst&Young Audit sp. z o.o.

Emitent będzie zawierał ze spółką Ernst&Young Audit sp. z o.o. odrębne umowy na badanie lub przegląd za kolejne okresy. Obecnie planowane jest zawarcie umowy na badanie sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego za pierwsze półrocze 2012 oraz za cały rok 2012.

"