29.05.2014

Raport bieżący nr 55 / 2014

Zawiadomienie o aktualizacji zamiaru dotyczącego zwiększania stanu posiadania akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ informuje, że w dniu 28 maja 2014 roku otrzymał od CareUp B.V. _"CareUp"_ zawiadomienie, zgodnie z obowiązkami informacyjnym wynikającymi z Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._, dotyczącego aktualizacji zamiaru dotyczącego zwiększania stanu posiadania akcji EMC Instytut Medyczny S.A., wskazanego w składanych uprzednio notyfikacjach o zmianie stanu posiadania przez CareUp i Soporto Invest B.V. _dawny podmiot zależny CareUp, który w drodze połączenia z CareUp przestał istnieć jako osobny podmiot prawny_ oraz dokumencie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

W zawiadomieniu CareUp poinformował, że w okresie 12 miesięcy od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem warunków rynkowych, CareUp może zadecydować zarówno o zwiększeniu jak i zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki. pośrednio lub bezpośrednio. CareUp poinformował również, że traktuje posiadanie akcji Spółki jako inwestycję długoterminową, a jakiekolwiek decyzje dotyczące nabycia lub zbycia akcji Spółki będą uzależnione od długoterminowych warunków rynkowych oraz potencjalnych okazji inwestycyjnych i biznesowych, które pomogą Spółce w dalszym rozwoju.

Załącznik: Zawiadomienie od CareUp B.V.

ZAL_raport_2014-55_zawiadomienie_CareUp.pdf