28.05.2013

Raport bieżący nr 49 / 2013

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2013 roku otrzymał od Pani Hanny Gerber zawiadomienie, w oparciu o art. 69 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie publicznej"_, iż w dniu 27 maja 2013 roku, Pani Hanna Gerber zbyła pośrednio - za pośrednictwem MLV 41 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"MLV 41"_ oraz Soporto Invest B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia _"Soporto"_ - 1.215.779 akcji EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"EMC"_, stanowiących 14,6% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.013.522 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 20,49% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 797.743 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 9,58% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.595.486 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 16,24% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 418.036 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 418.036 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 4,25% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu, zbycie nastąpiło w związku z zawarciem w dniu 27 maja 2013 r. przez MLV 41, Panią Hannę Gerber oraz CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia _"CareUp"_ umowy inwestycyjnej, na podstawie której MLV 41 sprzedała na rzecz CareUp 96.830 udziałów Soporto, który posiada bezpośrednio 1.215.779 akcji EMC, stanowiących 14,6% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.013.522 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 20,49% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 797.743 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 9,58% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.595.486 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 16,24% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 418.036 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 418.036 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 4,25% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.

Przed ww. nabyciem Pani Hanna Gerber posiadała pośrednio - za pośrednictwem MLV 41 oraz Soporto - 1.215.779 akcji EMC, stanowiących 14,6% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.013.522 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 20,49% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 797.743 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 9,58% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.595.486 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 16,24% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 418.036 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 418.036 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 4,25% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.
Pani Hanna Gerber była stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, w skład którego wchodzili Pani Matylda Gerber, Pani Maria Gerber oraz Pani Hanna Gerber, posiadającego pośrednio – za pośrednictwem Netskill Management Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr _"Netskill"_ oraz za pośrednictwem MLV 41 i Soporto - 3.198.607 akcji EMC, stanowiących 38,41% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 4.698.645 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 47,81% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 1.500.038 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 18,01% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 3.000.076 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 30,53% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.698.569 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 20,4% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.698.569 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 17,28% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu, obecnie Pani Hanna Gerber nie posiada bezpośrednio i pośrednio żadnych akcji EMC.
W związku z powyższym zbyciem, Pani Hanna Gerber przestała być stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, w skład którego wchodzą obecnie Pani Matylda Gerber oraz Pani Maria Gerber.

Pani Hanna Gerber nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów EMC w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Żaden inny podmiot zależny od Pani Hanny Gerber nie posiada bezpośrednio i pośrednio żadnych akcji EMC.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Panią Hanną Gerber do wykonywania praw głosu z akcji EMC.