teleporady

10.05.2012

Raport bieżący nr 49 / 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 we Wrocławiu w biurze spółki we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148.

zwolanie-ZWZ_20120605.pdf
projekty-uchwal_ZWZ_20120605.pdf

" "