teleporady

18.04.2014

Raport bieżący nr 48 / 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu w biurze Spółki przy ul. Łowieckiej 24, bud. H-1.OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu w biurze Spółki przy ul. Łowieckiej 24, bud. H-1.

Porządek obrad:

1_ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5_ Przyjęcie porządku obrad.
6_ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny za rok obrotowy 2013.
7_ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8_ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
9_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
10_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11_ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z ZP Formica sp. z o.o.
12_ Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. laboratorium prowadzonego w ramach Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.
13_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
15_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16_ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia _to jest do dnia 23 kwietnia 2014 r._, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki _www.emc-sa.pl_ niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 26 kwietnia 2014 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _na adres: biuro@emc-sa.pl_ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w drodze elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia poprzez przesłanie dowodu udzielenia pełnomocnictwa na adres: biuro@emc-sa.pl.
Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się przy użyciu formularza, którego wzór dostępny będzie na stronie internetowej Spółki _www.emc-sa.pl_.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 28 kwietnia 2014 r. _szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia_.

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:
1. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
2. uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
3. akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
4. pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach 1-3.

Osoby o których mowa wyżej są zobowiązane na Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS akcjonariusza, pełnomocnictwa _udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej_.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy a dniem 28 kwietnia 2014 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać _na adres: biuro@emc-sa.pl_ przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dodatkowo Zarząd wyjaśnia, iż nie ma możliwości:
• uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki – www.emc-sa.pl.

W załączeniu do raportu - projekty uchwał.

projekty-uchwal_ZWZ_2014-05-14.pdf

" "