03.04.2014

Raport bieżący nr 47 / 2014

Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem – pierwsze zawiadomienie

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r., poz. 133 t.j., dalej: Rozporządzenie_, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2014 r. podjął uchwałę o połączeniu Emitenta _spółka przejmująca_ z Zespołem Przychodni Formica Sp. z o.o. _spółka przejmowana_. Emitent jest obecnie 100% udziałowcem w spółce przejmowanej. O decyzji o połączeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2014 w dniu 27.03.2014 r.

W załączeniu do raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny SA o zamiarze połączenia w/w spółek.
raport_2014-47_ZAL_pierwsze-zawiadomienie-akcjonariuszy.pdf