25.03.2014

Raport bieżący nr 45 / 2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2014 r. Spółka otrzymała Postanowienie z dnia 14 marca 2014 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z którym Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 33.308.856,00 zł do kwoty 48.078.096,00 zł, tj. o kwotę 14.769.240,00 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję 3.692.310 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4,00 zł _cztery złote_ za każdą akcję z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach oferty skierowanej do indywidualnych określonych akcjonariuszy zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki.

Po rejestracji emisji serii H kapitał zakładowy EMC Instytut Medyczny SA dzieli się na:
 1.500.038 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
 2.500.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
 3.692.310 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4,00 złote każda.

Po rejestracji nowej emisji ogólna liczba akcji wzrosła do 12.019.524, a ilość głosów na WZA do 13.519.562.