teleporady

18.03.2011

Raport bieżący nr 45 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 marca 2011 r. ugod do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna oraz leczenie szpitalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane były przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 92/2009 z 24.11.2009 r., 6/2010 z 26.01.2010 r., 16/2010 z 05.02.2010 r., 29/2010 z 02.04.2010 r., 52/2010 z 23.07.2010 r., 54/2010 z 27.07.2010 r., 66/2010 z 30.08.2010 r., 29/2011 z 15.02.2011 r. oraz 38/2011 z 11.03.2011 r.; w roku 2011 w raportach bieżących nr 10/2011 z 18.01.2011 r., 14/2011 z 20.01.2011 r., 27/2011 z 08.02.2011 r. i 38/2011 z 11.03.2011 r.

W wyniku podpisania ww. ugod zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 5 178 793,48 zł _wzrost o 40 870,41 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Anny w Piasecznie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 11 277 616,28 zł _wzrost o 107 184,71 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "