teleporady

16.03.2011

Raport bieżący nr 44 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje że w dniu 16 marca 2011 r. otrzymał ugody do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz leczenie szpitalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej były udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Anny w Piasecznie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 26/2010 z 09.03.2010 r., 27/2010 z 15.03.2010 r., 43/2010 z 27.05.2010 r., 65/2010 z 30.08.2010 r., 68/2010 z 06.09.2010 r.; 69/2010 z 15.09.2010 r., 88/2010 z 31.12.2010 r. oraz 2/2011 z 10.01.2011 r.

W wyniku podpisania ww. ugod zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 6 941 099,76 zł _wzrost o 39 002,76 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Anny w Piasecznie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 9 034 103,12 zł _wzrost o 25 332,26zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "