28.05.2013

Raport bieżący nr 43 / 2013

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2013 roku otrzymał od Pana Piotra Gerbera, Prezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu akcji EMC Instytut Medyczny S.A. _"EMC"_.

Według złożonego zawiadomienia Pan Piotr Gerber poinformował, że w dniu 27 maja 2013 roku we Wrocławiu, dokonał na własny rachunek transakcji zbycia 975.717 akcji EMC, stanowiących 11,72% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.683.458 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 17,13% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 707.741 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,5% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.415.482 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,4% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 267.976 zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 3,22% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 267.976 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 2,73% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.

DATA TRANSAKCJI RODZAJ TRANSAKCJI WOLUMEN CENA
24 MAJA 2013 R.
SPRZEDAŻ 975.717 16.177.388,00 ZŁ _RÓWNOWARTOŚĆ 3.936.104,00 EUR_

Zbycie wyżej wymienionych akcji przez Pana Piotra Gerbera nastąpiło poza rynkiem regulowanym w związku z wniesieniem ich jako wkładu niepieniężnego z tytułu objęcia w dniu 24 kwietnia 2013 r. przez Pana Piotra Gerbera 78.722 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Soporto Invest B.V z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.

Łączna wartość transakcji wyniosła 16.177.388,00 zł _równowartość 3.936.104,00 EUR_.