27.03.2012

Raport bieżący nr 42 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 marca 2012 r. ugody do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczącej rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne udzielonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane były przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie, prowadzony przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. – EMC Piaseczno sp. z o.o. w Piasecznie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011 Emitent informował w raportach bieżących nr 35/2011 z 04.03.2011 r.; 57/2011 z 1.04.2011 r., 69/2011 z 7.06.2011 r., 70/2011 z 9.06.2011 r., 72/2011 z 22.06.2011 r., 96/2011 z 29.08.2011 r., 98/2011 z 14.09.2011 r., 98/2011K z 15.09.2011 r., 103/2011 z 20.10.2011 r. oraz 34/2012 z 09.03.2012 r.

W wyniku zawarcia ww. ugody zmianie uległa łączna wartość maksymalnego zobowiązania Oddziału z tytułu świadczeń udzielanych przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i wynosi obecnie 23 005 951,90 zł _zwiększenie o 2 025,00zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.